Östhammars Naturskyddsförening söker ny ordförande

Föreningen söker efterträdare till Hans Jivander på kretsstämman, som skall hållas före mars månads utgång 2023.

Sedan 1969 har Naturskyddsföreningen verksamhet i kommunen. För närvarande har vi cirka 300 medlemmar.

Östhammars kommun är viktig kommun att verka i. Här finns några av Mellansveriges sista kvarvarande värdefulla skogsområden och en skärgård värd att bevara. Inom kommunen finns även andra värdefulla och mycket artrika naturmiljöer som är viktiga att bevara inte bara ur ett lokalt perspektiv utan även ur ett nationellt. Här finns även storskaliga industriverksamheter som Forsmarks kärnkraftverk och planerad slutförvaring av använt kärnbränsle för hela riket, och planerad gruvbrytning i Dannemora. Områden som Naturskyddsföreningen bevakar och har arbetat med under många år. Naturskyddsföreningens målsättning framgår av föreningens stadgar:

Paragraf 2 Verksamhet

Naturskyddsföreningen ska:

– verka för att hos människor väcka och under­hålla känslan för naturen och dess värden,

– verka för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens förutsätt­ningar,

– väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård samt verka för skydd och vård av värdefull natur, bland annat genom markförvärv eller på annat sätt,

Du som är intresserad, eller vill nominera någon kandidat till styrelsen för Östhammars Naturskyddsförening, kontakta Ylva Lundh eller Lars-Gunnar Bråvander, båda styrelsemedlemmar.

Ylva Lundh, kassör, 070 29 55 157, ylva_lundh@telia.com

Lars-Gunnar Bråvander, ledamot, 070 95 25 735, lgbravander@gmail.com

ÖSTHAMMARS NATURSKYDDSFÖRENING