Rapport från föreningens 50-års firande på Gräsö Gård

Söndag 22 september träffades 16 personer på Gräsö Gård för att fira föreningens 50 år av verksamhet i Östhammars kommun. Dagen hade förberetts av undertecknad för att informera om föreningen, vilka som grundade kretsen av Svenska naturskyddsföreningen och hur verksamheten började.
De fyra första åren var inledning på berättelsen som sedan flyttade 25 år framåt och hamnade då i verksamheten 1994-1995. Verksamheten under de sista fem åren 2015-2019 avslutade redogörelsen. Rapporten kan läsas i sin helhet i det bifogade dokumentet.
Lars-Gunnar Bråvander berättade sedan om sina reflektioner över miljö- och naturvårdsfrågornas utveckling under de gångna 50 åren. Förmiddagens sista punkt var en rapport från Camilla Andersson, miljösakkunnig – kommunekolog i Östhammars kommun, som berättade om sin roll och om hur kommunen arbetar med miljöfrågor.
Vi fick god lunch på Gräsö Gård som kryddades bland annat med diskussioner om verksamheten i Östhammars Naturskyddsförening. Avsikten med föredragen under förmiddagen var att ge bidrag till fortsatta diskussioner om verksamheten i föreningen.
Eftermiddagen ägnades åt att väcka intresse och lära känna växter och djur, särskilt sådana som finns på Gräsö. Ylva Lundh och Lars-Gunnar Bråvander höll i Naturskyddsföreningens projekt Naturfalken om artkännedom. Bilden ovan visar några av deltagarna som testar och utökar sina artkunskaper.
Ta gärna kontakt med någon av oss i styrelsen om du vill tipsa om någon natur- och miljöfråga som föreningen bör uppmärksamma. Hör gärna av dig om du tycker att föreningens verksamhet är viktig och vill göra en insats för miljön och föreningen. Föreningen har cirka 260 medlemmar inom Östhammars kommun. Det finns alla förutsättningar för en bra verksamhet framöver!
Hans Jivander

Östhammars Naturskyddsförening Verksamhet från 1969 och framåt 

Guckusko Ylva Lundh foto

PDF för utskrift: 2019-09-12 Östhammars Naturskyddsförening – verksamhet från 1969 och framåt

Rapport till föreningens 50 års firande söndag 22 september 2019 på Gräsö Gård

Förord

Östhammars Naturskyddsförening bildades som en krets av Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) vid ett möte på Frösåkersskolan i Östhammar den 22 april 1969. Mötet hade sammankallats av apotekare Åke Ljungstedt och ämneslärare Per Öhrn. En presentation av Svenska Naturskyddsföreningen lämnades av Per Öhrn.
Av protokollet framgår det att mötet var annonserat i Annonsbladet. Dessutom hade alla medlemmar i SNF inom Östhammars stad fått personliga telefonsamtal med kallelse. De närvarande beslöt att en krets av SNF ska bildas i Östhammar. 

Denna rapport syftar till att ge en översiktlig bild av verksamheten under de 50 år som gått sedan kretsen bildades. En målsättning är också att rapporten ska vara ett bidrag till fortsatt diskussion om verksamheten i Östhammars Naturskyddsförening för kommande år. 

Först beskriver rapporten verksamheten under de fem första åren. För att på lämpligt sätt begränsa rapporten beskriver den vad som sker i kretsen 25 år efter bildandet, åren 1994 och 1995. Rapporten fortsätter med att beskriva de senaste årens verksamhet, 2014-2019.  

Rapporten avslutas med en förteckning över vilka personer som arbetat i styrelserna under åren 1969-2019. 

Gunsta 12 september 2019

Hans Jivander

Föreningens första år – 1969

Föreningen grundades 22 april 1969

Föreningen bildades vid ett möte på Frösåkerskolan 22 april 1969. Mötet öppnades av apotekare Åke Ljungstedt. Till mötesordförande valdes Åke Ljungstedt och till sekreterare valdes ämnesläraren Per Öhrn. Därefter presenterade Per Öhrn SNF, Svenska Naturskyddsföreningen. Som tredje punkt på dagordningen för mötet beslöt de närvarande att en krets av SNF ska bildas i Östhammar. I protokollet § 4 redogörs för vilka förberedelser som hade gjorts för att sammankalla till mötet 22 april 1969. 

Stadgar antogs för Svenska Naturskyddsföreningens krets i Östhammar. Antalet ledamöter i styrelsen bestämdes till sex personer. 

Följande personer valdes att fungera till årsmötet 1970: Folkskollärare Hans Falk, Valö Järnhandlare Nils Landberg, Norrskedika, Apotekare Åke Ljungstedt, Östhammar
Stadsingenjör Erik Löfström, Östhammar, Skogsvårdskonsulent Ivan Tapper, Östhammar
Ämneslärare Per Öhrn, Östhammar

Till revisorer valdes distriktssköterskan Kerstin Johansson och adjunkt Torbjörn Israelsson, Östhammar. Till revisorssuppleanter valdes adjunkt Bo Sandström, Östhammar, och fru Valborg Johansson, Harg.

Till valnämnd (valberedning) att fungera till nästa årsmöte valdes mätningstekniker Anders Nilsson, Östhammar, direktör Arne Änggård, Norrskedika och brandchef NG Svensson, Östhammar. 

Ordföranden frågade om önskemål för föreningens verksamhet. Det noterades följande:
– Fritidsområdet Klyxen är nedskräpat och behöver städas  
– Fagerön och Värlingsö har orörd och vacker natur, man torde noga följa öarnas eventuella exploatering och i förekommande fall ingripa för att skydda dem
– Många gamla gruvhål saknar skydd i form av stängsel, förhållandet bör undersökas och åtgärder vidtas
– Fornminnen särskilt i Valö samt geologiska lämningar inventeras och görs bekanta för allmänheten
– Myrmarken Flororna är ett intressant område, dit bör exkursioner förläggas
– Fågelexkursioner ska anordnas

Det bestämdes att kretsen samlas lördag 31 maj 1969 hos järnhandlare Nils Landberg på Stenskär för visning av de berömda tulpanodlingarna. Det bestämdes också att snarast anordna kvällsexkursion i Östhammar och en tidig morgonexkursion till Rörmar efter styrelsen eget beslut. 

En deltagarlista med tjugo namnteckningar finns redovisat. 

Konstituerande sammanträde 22 april 1969

Styrelsen konstituerades:

Ordförande: Åke Ljungstedt, Vice ordförande: Nils Landberg, Sekreterare: Per Öhrn
Skattmästare (kassör): Hans Falk, Övriga ledamöter: Erik Löfström, Ivan Tapper

Styrelsen beslutade om en kvällsexkursion snarast då vädret tillåter i Östhammars centrum för att lyssna på fåglar som är aktiva kvällstid. Dessutom en tidig morgonexkursion till Rörmar. Kallelse via telefon och affischer. 

Styrelsemöte 7 oktober 1969 i Östhammar

Det fortsatta arbetet inom kretsen diskuterades. Möjligheter till bidrag från stat och kommun redovisades. 

Styrelsen diskuterade att göra en inventering av naturvårdsobjekt. Styrelsen diskuterade att göra en utflykt till Sillören där det eventuella atomkraftverket ska anläggas. Ordföranden kontaktar Eric Lindblad och docent Lamm på Gräsö för utflykt till Gräsö. 

Hans Falk fick i uppdrag att försöka engagera fotograf Göran Hansson, Österbybruk, som föredragshållare under januari eller februari 1970.  

Beslut om inköp av planscher över fridlysta växter att sättas upp vid ”semesterbyar”. 

Målsättningar för Naturskyddsföreningen enligt § 2 i föreningens stadgar:

 1. Söka värna och vårda faunan och floran
 2. Skydda, hävda eller återställa sådana natursköna delar av landskapet, som är av särskilt värde för allmänhetens rekreation
 3. Väcka förslag om lämpliga naturreservat
 4. Ordna föredrag och diskussioner för att bland allmänheten sprida kunskap och förståelse för livet i naturen samt naturskyddets idéer
 5. Ordna exkursioner för kretsens medlemmar och andra naturskyddsintresserade personer


Fortsatt verksamhet i föreningen under åren 1970 till 1973

Årsmöte 20 mars 1970 i Frösåkerskolans bibliotek

På förslag av valberedningen omvaldes styrelsen i sin helhet och även revisorer och revisorssuppleanter. Valnämnden omvaldes. En stadgeändring beslutades.

En skrivelse som kretsen skrivit till Östhammars stad med förslag om naturvårdsinventering av staden redovisades. Skrivelser från Naturvårdsverket med begäran om inventering av strandängar och ornitologiskt värdefulla våtmarker. Beslut togs att kretsen biträder stadens myndigheter under ledning av hälsovårdsnämnden med arbetet under det europeiska naturvårdsåret. 

Styrelsen fick i uppdrag att genom affischering och på annat sätt öka kännedomen om kretsen och dess arbete. Mötet avslutades med föredrag och bildvisning av adjunkt Peter Öhman om The Gambia med tonvikt på natur och folkliv. 

Studieutflykt med Östhammarkretsen 19 maj 1970 till Kanikebolsjön

Sekreteraren Hans Falk meddelade att Kulturnämnden hade kallat till möte mellan representanter för studieförbund och kulturnämnd för att undersöka möjligheterna till ett samarbete inom olika kulturella områden.

Beslut fattades att sekreteraren sänder ett positivt svar till kulturnämnden. Ordförande Åke Ljungstedt utsågs till ordinarie representant med Per Öhrn som ersättare. 

Styrelsemöte 14 augusti 1970  

Kretsen beslöt att medverka i arrangemanget Nordens naturvårdsdag 6 september 1970. Det beslutades att ett antal miljöstigar som skulle vara öppna mellan kl. 14 och 16. På kvällen samma dag skulle en estraddebatt anordnas med deltagande av kommunala förtroende- och tjänstemän samt en representant från Uppsala läns naturvårdsförbund. 

Miljöstigar skulle iordningställas på följande platser och ansvar fördelas:
Östhammars, Frösåkerskolan, Östhammars sjöscouter
Öregrund, Ideal, Öregrunds sjöscouter
Långalma, Bygdegården, Vi Unga
Valö, Bilverkstaden, Hans Falk Kretsen

Ett bokpris skulle anskaffas till varje segrare på resp. plats. 

Styrelsesammanträde 16 september 1970

Ordföranden meddelade att naturvårdsinventeraren Erik Haglund har föreslagit att kretsen skaffar en modell av kraftverket i Forsmark. Modellen utställs i någon lämplig lokal där allmänheten kan studera den. Styrelsen beslutade att genom kontakt med Vattenfallsverket försöka anskaffa en sådan modell. 

Beslut om följande aktiviteter för hösten:
Svamputflykt snarast
Oktober, utflykt till Gräsö, Eric Lindblad har lovat medverka
Oktober, geologisk exkursion
Studiecirkeln Vi och Vår natur startar på nytt

Diskussion fördes om hur naturvårdens intressen ska bevakas inom nämnder och styrelser. 

Styrelsesammanträde 16 november 1970 

Ärenden:
– Diskussion om kretsens insyn i naturvårdsfrågor som rör Östhammar. Beslut att begära att få föredragningslistor från hälsovårds-, byggnads- och fritidsnämnd för att med ledning av dessa kunna bevaka naturvårds- och miljöfrågor. Beslutades att undersöka vilken eller vilka nämnden som har övervakningsuppgifter i dessa frågor. Uppdrag till ordförande och sekreterare.
– Diskussion om att tillsätta naturvårdsombud för Östhammar.
– Rapport från ordföranden om styrelsesammanträde med Uppsala läns naturvårdsförbund 27 augusti. Önskemål då om en modell av atomkraftverket i Forsmark. Ordförande hade utsetts till adjungerad ledamot i länets naturvårdsförbund.
– Diskussion om skrivelse från Eric Lindblad som påpekat en mängd objekt att vårda och bevara. Beslutades att stödja och följa objektens behandling.
– Beslut att undersöka vad generalplan för Östhammar, färdigställd 1969, innebär.
– Beslut att preliminärt anordna en studieutflykt till avloppsreningsverket i Östhammar 30 november.
– Diskussion om Vattenfalls information om Forsmarksprojektet. 

Styrelsesammanträde 27 januari 1971

Genomgång av medlemsmatrikeln. Beslut att aktivt bearbeta vänner, bekanta och andra för att aktivt öka medlemsantalet.
– Frågan om naturvårdsombud. Beslut om att tillfråga 4 personer om intresse.
– Informationsafton 2 februari om stadsplan för Östhammars kärnområde.
– Beslut att årsmöte hålls 18 februari kl. 19 i Frösåkerskolans bibliotek. Representanter för Dannemorakretsen inbjuds. Förslag att styrelsen utökas med två ledamöter.
– Beslut att anordna en s.k. skogsdag 21 mars under ledning av Ivan Tapper. För att bese modernt skogsbruk. 

Årsmöte 18 februari 1971

Val av styrelse, enligt valberedningens förslag:
Hans Falk, omval, Valborg Johansson, nyval, Nils Landberg, omval, Åke Ljungstedt, omval, Ulla Sagrén, nyval, Sune Segerbäck, nyval, Ivan Tapper, omval, Pehr Öhrn, omval. 

Val av revisorer: Kerstin Johansson, omvalrevisor, Torbjörn Israelsson, omval revisor, Margareta Israelsson, nyval suppleant, Bo Sandström, omval suppleant.

Valnämnden omvaldes.      

Styrelsen konstituerades: Åke Ljungstedt ordförande, Nils Landberg vice ordförande, Ulla Sagrén sekreterare, Hans Falk kassör.  

Kommande program diskuterades och beslut togs.

Fem personer åtog sig uppdraget som naturvårdsombud: Arne Kall, Ulla Sagrén, Harald Hjort, Sune Segerbäck, Maj Modin och Sune Thörnqvist.

Årsmöte 27 april 1972

14 personer närvarande. Styrelsen omvaldes i sin helhet. Beslut att styrelsen skall bestå av 8 medlemmar. 

Till valberedning utsågs: Arne Änggård, Arne Nilsson och Nils Svensson.

Diskussion om de långa avstånden inom kommunblocket på grund av de nya kommundelarna Gimo, Österby och Dannemora.   

Styrelsen konstituerades: Åke Ljungstedt ordförande, Nils Landberg vice ordförande, Ulla Sagrén sekreterare och Hans Falk, kassör. 

Årsmöte 8 april 1973 

Årsmötet hölls i Forsmark. Platschefen vid Forsmarksanläggningen, Kurt Angéus, var närvarande. 

Styrelsen beslöt att styrelsen skall bestå av nio ledamöter och sex suppleanter.
Ordinarie ledamöter                                    Suppleanter
Artur Almqvist, Gimo   David Fogelberg, Österby
Hans Falk, Valö   Gunborg Hansson, Österby
Göran Hansson, Österby   Nils Landberg, Norrskedika
Valborg Johansson, Harg   Sune Segerbäck, Östhammar
Birgitta Josefsson, Östhammar   Jonny Svensk, Österby
Åke Ljungstedt, Östhammar   Iwan Tapper, Östhammar
Torsten Pettersson, Österby
K E Stockselius, Gimo
Per Öhrn, Östhammar

Revisorer och revisorssuppleanter omvaldes. 

Val av valnämnd: Nils Svensson, Bengt Hansson och Harry Ekström. 

Vid följande styrelsemöte 4 maj 1973 beslöt styrelsen utse arbetsgrupper och ledamöter till dessa:
Programverksamhet och fältbiologisk verksamhet
Medlemsvärvning och medlemsvård
Naturvårdsombud
Kommunal ärendebevakning

pastedGraphic_1.png

              Kogrundet, Harg, Susanne Ahlman foto

Vad händer 1994 och 1995 – 25 år efter att kretsen bildades

Årsmötet 1994

Årsmöte hölls 9 mars 1994 på Bruksgymnasiet i Gimo. Före mötet höll Staffan Westerlund, professor i miljörätt, ett anförande om EG och miljön. 

Ordförande för årsmötet var Staffan Westerlund. Under punkten om styrelsens verksamhetsberättelse framförde mötesordförande åsikten att arrangemang och medlemsutskick inte ger resultat i proportion till arbetsinsats och kostnad. Det konstaterades också att styrelsen inte varit representerad vid riksmöte och länsförbundsmötet p.g.a. tidsbrist. 

Vilja Höijer valdes till ordförande. Övriga styrelseledamöter: Kicki Bruhn-Andersson, sekreterare, Hans Lindahl, vice ordförande, Ylva Lundh, kassör, Astrid Lofs, utbildningsledare, Lottie Oscarsson och Göte Midelf, suppleanter. Karl-Fredrik Ingemarsson och Rolf Eklöf valdes till revisorer. En valberedning med tre personer valdes. 

Verksamheten

Huvudfrågor 1994/1995 enligt verksamhetsberättelsen har varit Agenda 21, att få fler medlemmar att aktivera sig och att starta en ungdomsverksamhet, fältbiologer. 

Föreningen var representerad på Mälarskogs informationsdag (Per Asplund), ett seminarium om Gruvsjön i Dannemora (Hans Lindahl), Riksstämman i Uppsala (Astrid Lofs och Göte Midelf) och på länsträffar (Vilja Höjer).
Per Asplund representerade föreningen i Länsförbundets skogsgrupp 1993/1994. Kontaktperson för utterprojektet 1994/1995 var Bo Eriksson. 

Aktiviteter: Fotvandring på Florarna, föreläsning om svampbiologi (Vivi Lindberg) och svampplockning i Alundatrakten (cirka 15 deltagare). Pauli Snoeijs höll föredrag om Östersjön som livsmiljö. Enkät till de politiska partierna inför kommunalvalet i september 1994 angående deras syn på miljöfrågor. En undersökning av elva Konsumbutiker genomfördes under ”miljövänliga veckan” 1-9 oktober 1994. 

Styrelsen sände ut en enkät till medlemmarna via medlemsbladet där det fanns möjlighet att besvara frågor och bidra till arbetet med sophanteringen inom kretsen. En sammanställning sändes till kommunen med förslag om information till kommuninvånarna.  Kretsen hade en kontaktträff med fältbiologernas distriktsinstruktör Lovisa Nilsson. 

Styrelsen hade ofta sammanträden mellan årsmöte 1994 och årsmötet 1995. Av verksamhetsberättelsen framgår det att det under perioden hölls 13 styrelsemöten inklusive årsmöte 1994. Medlemsblad hade återupptagits av styrelsen. 

 

1995 – styrelse    

Vilja Höjer, ordförande, Kicki Bruhn-Andersson, sekreterare, Ylva Lundh, kassör, Astrid Lofs, Peter Hunger, suppleant, Lars Lindquist, suppleant

Verksamhet

7 juni 1995 annonserade Östhammars Naturskyddsförening i Annonsbladet på helsida under rubriken ”Atomsopor i Östhammar?” Föreningen uppmanade alla att skriva på en lista som kunde klippas ur och skickas in.
Föreningen frågade:
– Ska Östhammar bli radioaktiv sopstation för Sveriges och ev. Europas högaktiva kärnkraftsavfall?
– Är det endast ett fåtal politikers sak att fatta ett beslut för 1000-tals år framåt?
– Räcker det att endast lyssna på kärnkraftsbolagens SKB?
– Ska inte fullmäktige och alla i kommunen få en allsidig och opartisk information innan vi tar första steget?
– Bör inte vetenskapliga och jämförbara undersökningar ligga till grund för val av plats i stället för i första hand godtyckliga förstudier?

Diskussioner om slutförvaring av kärnavfall tog fart. 

Naturskyddsföreningen ställer krav om att opartisk information om atomsoporna ska komma ut. 

Föreningen skrev till kommunens Miljö- och hälsoskyddsnämnd 9 mars 1995 och framförde ett antal förslag vad gäller information till hushållen om hushållens miljöfarliga avfall och var man kan lämna återvinningsbart material. Nämnden svarade i § 46, 3 maj 1995, välvilligt och hoppades på ett bra samarbete med föreningen i framtiden och att föreningens medlemmar blir delaktiga i Agenda 21 arbetet. 

Skogsgödsling med kvävegödselmedel på Korsnäs AB:s marker var uppe för information och diskussion. 

Rapporterades att Konsumbutiken i Östhammar blev Miljövänligaste butik i Östhammars kommun 1995. 

Informationsmöte om skärgården som världsarv. 

På Fornminnesdagen deltog cirka 15 personer, informationskväll, och 8 personer som åkte runt och tittade på fornminnen. 

 

Vad händer i föreningen åren 2014 till 2019

2014

Styrelse tillsatt vid årsstämman 2014 bestod av Åse Augustson, ordförande, och ledamöterna Gunnel Alfredsson, Karolina Forsberg Zetterström, Niclas Ekstrand och Madélène Alpsjö. Suppleanter Peter Hunger och Hans Jivander. Sju personer var närvarande vid årsstämman. 

Under verksamhetsåret 2014 anordnade föreningen ett föredrag med Ulrika Flodin Furås 2 november om Agroforestry i Bärby, Alunda. Den aktiviteten lockade många deltagare. 

Styrelsen för Östhammars Naturskyddsförening informeras under 2014 om pågående processer kring SKBs ansökningar om slutförvarsärenden för kärnavfall och utbyggnad av SFR. Information gavs också om Naturskyddsföreningen Uppsala läns yttranden om utbyggnad av SFR i Forsmark.

2015

Årsstämma 2015 hölls på Rådhuset i Östhammar. Sju personer deltog. Åse Augustson valdes till ordförande. Det blev nyval av två ledamöter till styrelsen, Madélène Alpsjö och Karolina Forsberg Zetterström. Som övrig fråga under årsstämman informerade Madélène Alpsjö om Vattenrådet och Fyris Östra Källor. 

Föreningen representerades i Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning (MKG) av Hans Jivander och Ylva Lundh. I kommunens referensgrupp för slutförvarsfrågan representerade Hans Jivander föreningen. Från referensgruppen refererade han styrelsen om öppna möten under september och november 2015 om kopparkorrosion och jordbävningar som frågeställningar kopplade till slutförvaring av använt kärnbränsle. 

Föreningen anordnade ett offentligt möte i Östhammar i oktober 2015 med information från MKG. Johan Swahn talade för MKG. 

2016

Årsstämman 2016 hölls på Storbrunn, Östhammar. Fyra personer var närvarande. Jacqueline Otabbong väljs in som ledamot i styrelsen. Övriga ledamöter invalda vid årsstämman 2015 kvarstod i styrelsen. Styrelsen bestod av 6 ledamöter och 2 suppleanter, mandatperiod 1 år. 

Föreningen anordnade en informationskväll 17 oktober 2016 i Equmeniakyrkan Östhammar i samarbete med Naturskyddsföreningen Uppsala län och MKG om slutförvaring av kärnavfall i Forsmark. Kanslichef Johan Swahn, MKG, informerade och svarade på frågor. 

2017

Någon kallelse till årsstämma annonserades inte under 2017. I stället skickades ett brev till alla medlemmar i kretsen i augusti 2017 med rubriken ”Östhammarkretsen behöver dig!” Det var en uppmaning till kretsens medlemmar att engagera sig i föreningen. Brevet inleddes: 

”Naturskyddsföreningen i Östhammars kommun behöver en valberedning och nya styrelsemedlemmar. Det här brevet skickas till dig som är medlem i Östhammarskretsen. Vi hoppas att du vill vara med och engagera dig, kanske lite mer än du hittills gjort.”

Uppropet gav inte stort gensvar. En arbetsgrupp från tidigare styrelsen och med stöd från Naturskyddsföreningen Uppsala län och Studiefrämjandet möttes under året för att reda ut situationen. Slutligen fattades beslut om att kalla medlemmarna till kretsstämma i mars 2018. 

2018

Ett möte om styrelse och föreningsstämma (årsmöte) för Östhammars Naturskyddsförening hölls lördag 10 februari 2018 på Studiefrämjandet i Uppsala. Kallelsen gick till styrelsen utsedd på senaste föreningsstämma och till de som hört av sig efter utskicket till Naturskyddsföreningens medlemmar med adress i Östhammars kommun som gjordes hösten 2017. 

Kretsstämman hölls i Östhammar lördag 17 mars 2018. 10 personer deltog. Stämman beslöt att fem ledamöter ska ingå i styrelsen med ett års mandatperiod vardera. Stämman beslöt att utse Hans Jivander som ordförande efter Åse Augustson. Som ordinarie ledamöter utsågs: Susanne Ahlman, Madelene Alpsjö, Ylva Lundh och Jacqueline Otabbong. Lars-Gunnar Bråvander utsågs som suppleant. Marianne Kahn från Länsförbundet var ordförande för kretsstämman.

Medlemsblad började komma ut. Kontakt etablerades med Kristina Kejser, som är samordnare för flera länsförbund i Mälardalsregionen. Genom den kontakten kan hemsidan uppdateras. Redogörelser lämnades på styrelsesammanträden från möten kring slutförvarsfrågan, remissvar Florarna och detaljplaner Öregrund och Östhammar, riksmötet och kretskonferens. 

Föreningen anordnade föredrag av fotografen Björn Arnemo 23 oktober på Equmeniakyrkan. Björn Arnemo berättade och visade bilder ur sin nya bok ”Ensam med allt man älskar” om människor på öarna söder om Gräsö. Boken berättar om vilken relation personerna i boken har till naturen – hur man på ett bra sätt lever av och för den natur som Upplandskusten bjuder på. Det beräknades att drygt 50 personer hade kommit för att höra föredraget. Det var ett uppskattat föredrag. 

2019

Kretsstämma hölls i Östhammar. Till styrelsen valdes Hans Jivander, ordförande, ledamöter: Ylva Lundh och Jacqueline Otabbong, Lars-Gunnar Bråvander, suppleant. Efter stämman visade Lars-Gunnar fotografier från Östhammars kommuns närmiljö. 

Studiebesök till slutförvaret för låg- och medelaktivt driftavfall i Forsmark anordnades 12 april. I samband med detta diskuterades verksamheten med informatörer anställda av Svensk kärnbränslehantering AB (SKB). Åtta personer deltog. 

Planering för program 22 september på Gräsö Gård har varit en viktig fråga under verksamhetsåret 2019. Diskussionen om att uppmärksamma kretsens 50-åriga verksamhet började i styrelsen under 2018. 

                                                                                  

Föreningens styrelser åren 1969 till 2019

1969 – styrelse

Följande personer valdes att fungera till årsmötet 1970: Folkskollärare Hans Falk, Valö Järnhandlare Nils Landberg, Norrskedika, Apotekare Åke Ljungstedt, Östhammar
Stadsingenjör Erik Löfström, Östhammar, Skogsvårdskonsulent Ivan Tapper, Östhammar
Ämneslärare Per Öhrn, Östhammar

Ordförande: Åke Ljungstedt, Vice ordförande: Nils Landberg, Sekreterare: Per Öhrn
Skattmästare (kassör): Hans Falk, Övriga ledamöter: Erik Löfström, Ivan Tapper

1970 – styrelse

Ordförande: Åke Ljungstedt, Vice ordförande: Nils Landberg, Sekreterare: Per Öhrn
Skattmästare (kassör): Hans Falk, Övriga ledamöter: Erik Löfström, Ivan Tapper

1971 – styrelse

Hans Falk, omval, Valborg Johansson, nyval, Nils Landberg, omval, Åke Ljungstedt, omval, Ulla Sagrén, nyval, Sune Segerbäck, nyval, Ivan Tapper, omval, Pehr Öhrn, omval. 

Val av revisorer: Kerstin Johansson, omvalrevisor, Torbjörn Israelsson, omval revisor, Margareta Israelsson, nyval suppleant, Bo Sandström, omval suppleant.

Valnämnden omvaldes.      

Styrelsen konstituerades: Åke Ljungstedt ordförande, Nils Landberg vice ordförande, Ulla Sagrén sekreterare, Hans Falk kassör.

1974 – styrelse

Åke Ljungstedt, ordförande, K E Stockselius, vice ordförande, Birgitta Josefsson, sekreterare
Hans Falk, kassör, Artur Almqvist, David Fogelberg, Göran Hansson, Torsten Pettersson, Per Öhrn, suppleanter; Gunvor Hansson, Arne Jansson, Nils Landberg, Ulf Rooth, Sune Segerbäck, Johnny Svensk
    


1975 – styrelse

Alf Sevastik, ordförande, Karl Evert Stockselius, vice ordförande, Birgitta Josefsson, sekreterare, Hans Falk, kassör, David Fogelberg, Göran Hansson, Torsten Pettersson, Per Öhrn, suppleanter: Gunvor Hansson, Arne Jansson, Nils Landberg, Ulf Rooth, Sune Segerbäck, Johnny Svensk

1976 – styrelse

Alf Sevastik, ordförande, vice ordförande Karl Evert Stockselius, Birgitta Josefsson, sekreterare, Erik Björklund, kassör, Anders Edling, Torsten Pettersson, Artur Almqvist, Göran Hansson, Johnny Svensk, suppleanter: Stig Bergström, Sune Segerbäck

1977 – styrelse

Alf Sevastik, ordförande, Karl Evert Stockselius, vice ordförande, Ulla Olsson, sekreterare, Erik Björklund, kassör, Anders Edling, Torsten Pettersson, Artur Almqvist, Göran Hansson, Johnny Svensk, Maj-Britt Andersson, suppleanter: Stig Bergström, Sune Segerbäck, Ingvar Andersson, Uno Jansson, Lennart Svensson 

1978 – styrelse

Alf Sevastik, ordförande, Karl Evert Stockselius, vice ordförande, Anita Ekström, sekreterare, Maj-Britt Andersson, kassör, Johnny Svensk, Johan Green, Torsten Pettersson, suppleanter: Lennart Svensson, Stig Bergström, Sune Segerbäck, Uno Jansson

1979 – styrelse

Alf Sevastik, ordförande, ledamöter: Anita Ekström, Johan Green, Karl Evert Stockselius, Johnny Svensk, Marianne Fohlström, Gunnar Johansson, suppleanter: Stig Bergström, Uno Jansson, Sune Segerbäck, Bo Ericsson

1980 – styrelse

Alf Sevastik, ordförande, ledamöter: Bo Ericsson, Johan Green, Jan Heinonen, Hilding Lundgren, Sven Olsson, Karl-Erik Sundberg, suppleanter: Stig Bergström, Anita Ekström, Uno Jansson, Sune Segerbäck

1981 – styrelse

Alf Sevastik, ledamöter: Vivi Lindberg, Sven Olsson, Karl-Erik Sundberg, Jan Heinonen, Hilding Lundgren, Nils Andersson, suppleanter: Uno Jansson, Inger Abrahamsson, Ingemar Zettergren, Inger Pettersson, Jan Gustavsson, Sune Segerbäck, Karl-Åke Sundberg

1982 – styrelse

Alf Sevastik, ordförande, ledamöter: Karl-Erik Sundberg, Inger Abrahamsson, Kerstin Svedberg, Jan Heinonen, Hilding Lundgren, Nils Andersson, suppleanter: Uno Jansson, Inger Pettersson, Ingemar Zettergren, Jan Gustavsson, Sune Segerbäck, Karl-Åke Sundberg

1983 – styrelse

Alf Sevastik, ordförande, ledamöter: Jan Heinonen, Hilding Lundgren, Nils Andersson, Börje Eriksson, Inger Abrahamsson, Kerstin Svedberg, suppleanter: Jan Gustavsson, Sune Segerbäck, Uno Jansson, Inger Pettersson, Magnus Lindqvist, Margareta Fredriksson

1984 – styrelse

Alf Sevastik, ordförande, ledamöter: Inger Abrahamsson, Göran Andersson, Nils-Gunnar Andersson, Per Asplund, Börje Eriksson, Jan Heinonen, suppleanter: Kerstin Svedberg, Sune Segerbäck, Elisabeth Nilsson, Magnus Lindqvist, Margareta Fredriksson, Sven Winell

1985 – styrelse

Alf Sevastik, ledamöter: Nils-Gunnar Andersson, Sven Winell, Jan Heinonen, Inger Winell, Gösta Lindqvist

1986 – styrelse

Uppgifter saknas.

1987 – styrelse

Staffan Westerlund, ordförande, ledamöter: Per Öhrn, Peter Ridderstolpe, Börje Eriksson, Monica Kling, Per Asplund, Göran Hansson, Bo Eriksson, Vivi Lindberg, Eva Dahlquist 

1988 – styrelse

Staffan Westerlund, ordförande, ledamöter: Per Asplund, Börje Eriksson, Göran Hansson, Monica Kling, Bo Eriksson, Eva Dahlquist, Susanne Åkesson, Hans Dellse, Åke Åström, revisorer och revisorssuppleanter: Karl Fredrik Ingemarsson, Rolf Eklöv, Gunilla Andersson, Margareta Matsson  

1989 – styrelse

Staffan Westerlund, ordförande, ledamöter: Bo Ericsson, Monica Kling, Per Asplund, Eva Dahlquist, Hans Dellse, Göran Hansson, Lotti Oscarsson, Helén Törnqvist, suppleant: Kenneth Bohman, revisorer: Karl-Fredrik Ingemarsson, Rolf Eklöf

1990 – styrelse

Hans Dellse, ordförande, ledamöter: Bo Ericsson, Staffan Westerlund, Eva Dahlqvist, Monica Kling, Göran Hansson, Lotti Oscarsson, Helén Scott, Per Asplund, suppleanter: Anette Pettersson, Leif Nyman, Olle Karlsson, revisorer och revisorssuppleanter: Rolf Eklöf, Karl-Fredrik Ingemarsson, Vivi Lindberg, John Hägg

1991 – styrelse

Hans Dellse, ordförande, ledamöter: Annette Pettersson, Ylva Lundh, Eva Dahlqvist, Bo Ericsson, Monica Kling, Staffan Westerlund, suppleanter: Ulla Hallström, Lotti Oscarsson, Eva Wrede, revisorer och revisorssuppleanter: Karl Fredrik Ingemarsson, Rolf Eklöf, Vivi Lindberg, John Hägg 

 

1992 – styrelse

Staffan Westerlund, ordförande, Hans Dellse, vice ordförande, Monika King, sekreterare,
Ylva Lundh, kassör, Astrid Lofs, utbildningsledare, Pauli Snoeijs, Sture Gustavsson, Vivi Lindberg, suppleant,
Lotti Oscarsson, suppleant, Ann-Chatrin Sääf, suppleant

1993 – styrelse

Pauli Snoeijs, ordförande, Hans Dellse, vice ordförande, Gerrie Warner, sekreterare t o m 1993-11-21, Astrid Lofs, utbildningsledare, sekreterare fr.o.m. 1993-11-21, Ylva Lundh, kassör, Staffan Westerlund, Hans Lindahl, Lotti Oskarsson, suppleant, Vivi Lindberg, suppleant, Vilja Höijer, suppleant

1994 – styrelse

Vilja Höijer ordförande, Kicki Bruhn-Andersson, sekreterare, Hans Lindahl, vice ordförande, Ylva Lundh, kassör, Astrid Lofs, utbildningsledare, Lottie Oscarsson och Göte Midelf, suppleanter. Karl-Fredrik Ingemarsson och Rolf Eklöf valdes till revisorer. En valberedning med tre personer valdes. 

1995 – styrelse

Vilja Höjer, ordförande, Kicki Bruhn-Andersson, sekreterare, Ylva Lundh, kassör, Astrid Lofs, Peter Hunger, suppleant, Lars Lindquist, suppleant

1996 – styrelse

Ylva Lundh, ordförande, ledamöter: Eva-Britt Karlsson (fr o m oktober 1996), Marie Hellström (t o m september 1996) Jacob Spangenberg, Pia Prézent, Hans Söderberg, suppleanter: Peter Hunger, Ulla Sobestiansky, revisorer och revisorssuppleanter: Karl-Fredrik Ingemarsson, Rolf Eklöf, John Hägg, Bo Ramsten

1997 – styrelse

Ylva Lundh, ordförande, ledamöter: Eva-Britt Karlsson, Jacob Spangenberg, Pia Prézent, suppleant: Peter Hunger, revisorer och revisorssuppleanter: Karl-Fredrik Ingemarsson, Rolf Eklöf, John Hägg, Bo Ramsten

1998 – styrelse

Ylva Lundh, ordförande, ledamöter: Eva-Britt Karlsson, Jacob Spangenberg, Johanna Kylin, Lisbeth Persson, Pia Prézent, suppleant: Peter Hunger, revisorer och revisorssuppleanter: Karl-Fredrik Ingemarsson, Rolf Eklöf, John Hägg, Bo Ramsten

1999 – styrelse

Ylva Lundh, ordförande, ledamöter: Eva-Britt Karlsson, Jacob Spangenberg, Pia Prézent, Johanna Kylin, Lisbeth Persson, suppleant: Peter Hunger, revisorer och revisorssuppleanter: Karl-Fredrik Ingemarsson, Rolf Eklöf, John Hägg, Bo Ramsten

2000 – styrelse

Ylva Lundh, ordförande, ledamöter: Eva-Britt Karlsson, Jacob Spangenberg, Johanna Kylin, Lisbeth Persson, Susanne Danielsson, suppleant: Peter Hunger, revisorer och revisorssuppleanter: Karl-Fredrik Ingemarsson, Rolf Eklöf, John Hägg, Bo Ramsten

Ylva Lundh, ordförande, ledamöter: Johanna Kylin, Eva-Britt Karlsson, Susanne Danielsson, Vivi Lindberg, suppleant: Peter Hunger, revisorer och revisorssuppleanter: Karl-Fredrik Ingemarsson, Rolf Eklöf, John Hägg, Bo Ramsten

2001 – styrelse

Ylva Lundh, ordförande, ledamöter: Eva-Britt Karlsson, Susanne Danielsson, Johanna Kylin, Vivi Lindberg, suppleant: Peter Hunger, revisorer: Karl-Fredrik Ingemarsson, Rolf Eklöf, revisorssuppleanter: Bo Ramsten, Jan-Ola Helmersson

2002 – styrelse

Ylva Lundh, ordförande, ledamöter: Vivi Lindberg, Hans Dellse, Eva-Britt Karlsson, Susanne Danielsson, suppleant: Peter Hunger, Revisorer och revisorssuppleanter: Rolf Eklöf, Kaj Johansson, Jan-Ola Helmersson, Gunn Stattin-Eriksson, valberedning: Alf Pettersson

 

2003 – styrelse

Ylva Lundh, ordförande, ledamöter: Eva-Britt Karlsson, Susanne Danielsson, Vivi Lindberg, Hans Dellse, suppleant: Peter Hunger, Revisorer och revisorssuppleanter: Rolf Eklöf, Kaj Johansson, Jan-Ola Helmersson, Gunn Stattin-Eriksson, valberedning: Alf Pettersson

 

2004 – styrelse

Ylva Lundh, ordförande, ledamöter: Vivi Lindberg, Eva-Britt Karlsson, Susanne Danielsson, suppleant: Peter Hunger, Revisorer och revisorssuppleanter: Rolf Eklöf, Kaj Johansson, Jan-Ola Helmersson, Gunn Stattin-Eriksson, valberedning: Alf Pettersson + styrelsen

2005 – styrelse

Lars-Olof Lindell, ordförande, ledamöter: Ylva Lundh, Eva-Britt Karlsson, Susanne Danielsson, Vivi Lindberg, suppleant: Peter Hunger, Revisorer och revisorssuppleanter: Rolf Eklöf, Kaj Johansson, Jan-Ola Helmersson, Gunn Stattin-Eriksson, valberedning: Alf Pettersson

2006 – styrelse

Lars-Olof Lindell, ordförande, ledamöter: Ylva Lundh, Eva-Britt Karlsson, Susanne Danielsson, Agneta Engvall, Roger Berglund, suppleanter: Peter Hunger, Maud Blomberg, 

Revisorer och revisorssuppleanter: Rolf Eklöf, Kaj Johansson, Jan-Ola Helmersson, Gunn Stattin-Eriksson, valberedning: Alf Pettersson, Vivi Lindberg

2007 – styrelse

Lars-Olof Lindell, ordförande, ledamöter: Agneta Engvall, Roger Berglund, Maud Blomberg, Peter Hunger, André van der Kay, Eva-Britt Karlsson, Revisorer och revisorssuppleanter: Rolf Eklöf, Kaj Johansson, Jan-Ola Helmersson, Gunn Stattin-Eriksson, valberedning: Alf Pettersson + styrelsen

2008 – styrelse

Åse Augustsson, ordförande, ledamöter: Peter Hunger, André van der Kay, Eva-Britt Karlsson, Roger Berglund, Revisorer och revisorssuppleanter: Rolf Eklöf, Kaj Johansson, Jan-Ola Helmersson, Gunn Stattin-Eriksson, valberedning: Alf Pettersson

2009 – styrelse

Åse Augustsson, ordförande, ledamöter:  André van der Kay, Eva-Britt Karlsson, Roger Berglund, Bo Andersson, Ersättare: Peter Hunger, Karolina Forsberg Zetterström, Revisorer och revisorssuppleanter: Rolf Eklöf, Kaj Johansson, Jan-Ola Helmersson, Gunn Stattin-Eriksson, valberedning: Alf Pettersson

2010 – styrelse

Åse Augustsson, ordförande, ledamöter:  Eva-Britt Karlsson, Karolina Forsberg Zetterström, Maud Blomberg, Lasse Lindell, Suppleant: Peter Hunger, Revisorer och revisorssuppleanter: Rolf Eklöf, Kaj Johansson, Jan-Ola Helmersson, Gunn Stattin-Eriksson, valberedning: Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att ta fram representanter till valberedning

2011 – styrelse

Åse Augustsson, ordförande, ledamöter:  Eva-Britt Karlsson, Karolina Forsberg Zetterström, Birgitta Svensson, Madélène Alpsjö, Nina Hedlund, suppleant: Peter Hunger, revisorer och revisorssuppleanter: Rolf Eklöf, Alf Pettersson, Jan-Ola Helmersson, Susanne Danielsson, valberedning: Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att ta fram representanter till valberedning

2012 – styrelse

Åse Augustsson, ordförande, ledamöter:  Eva-Britt Karlsson, Karolina Forsberg Zetterström, Birgitta Svensson, Madélène Alpsjö, Suppleant: Peter Hunger, revisorer och revisorssuppleanter: Rolf Eklöf, Alf Pettersson, Jan-Ola Helmersson, Susanne Danielsson, valberedning: Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att ta fram representanter till valberedning

2013 – styrelse

Åse Augustsson, ordförande, ledamöter:  Gunnel Alfredsson, Karolina Forsberg Zetterström, Birgitta Svensson, Madélène Alpsjö, suppleanter: Peter Hunger, Hans Jivander, revisorer och revisorssuppleanter: Rolf Eklöf, Alf Pettersson, Jan-Ola Helmersson, Susanne Danielsson, valberedning: Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att ta fram representanter till valberedning

2014 – styrelse

Åse Augustsson, ordförande, ledamöter:  Gunnel Alfredsson, Karolina Forsberg Zetterström, Niclas Ekstrand, Madélène Alpsjö, suppleanter: Peter Hunger, Hans Jivander, revisorer och revisorssuppleanter: Rolf Eklöf, Alf Pettersson, Jan-Ola Helmersson, Susanne Danielsson, valberedning: Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att ta fram representanter till valberedning

2015 – styrelse

Åse Augustsson, ordförande, ledamöter:  Gunnel Alfredsson, Karolina Forsberg Zetterström, Niclas Ekstrand, Madélène Alpsjö, suppleanter: Peter Hunger, Hans Jivander, revisorer och revisorssuppleanter: Rolf Eklöf, Alf Pettersson, Jan-Ola Helmersson, Susanne Danielsson, valberedning: Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att hitta en valberedning

2016 – styrelse

Mandatperiod för ledamöter och suppleanter bestämdes till 1 år. 

Åse Augustsson, ordförande, ledamöter:  Gunnel Alfredsson, Karolina Forsberg Zetterström, Niclas Ekstrand, Madélène Alpsjö, Jacqueline D Otabbong, suppleanter: Peter Hunger, Hans Jivander, revisorer och revisorssuppleanter: Rolf Eklöf, Alf Pettersson, Jan-Ola Helmersson, Susanne Danielsson, valberedning: Årsstämman gav styrelsen i uppdrag att hitta en valberedning

2017 – styrelse

Ingen årsstämma 2017. Ny styrelse ej tillsatt. 

2018 – styrelse

Hans Jivander, ordförande, ledamöter: Susanne Ahlman, Ylva Lundh, Madélène Alpsjö, Jacqueline Otabbong. Suppleant: Lars-Gunnar Bråvander, revisorer och revisorssuppleanter: Hans Hiller, Alf Pettersson, Jan-Ola Helmersson, Susanne Danielsson, valberedning: Årsstämman gav styrelsen i uppdrag att hitta en valberedning

2019 – styrelse

Hans Jivander, ordförande, ledamöter: Ylva Lundh, Jacqueline Otabbong. Suppleant: Lars-Gunnar Bråvander, revisorer och revisorssuppleanter: Hans Hiller, Alf Pettersson, Jan-Ola Helmersson, Susanne Danielsson, valberedning: Årsstämman gav styrelsen i uppdrag att hitta en valberedning 

pastedGraphic_2.png
                                                                                        Lars-Gunnar Bråvander foto

Vi firar Östhammars Naturskyddsförening – 50 ÅR

Söndag 22 september är Naturskyddsföreningens medlemmar välkomna till Gräsö Gård för att uppmärksamma föreningens 50 åriga verksamhet i Östhammars kommun.

FÖRMIDDAG

Samling kl. 10-10.30 med the/kaffe och smörgåsar. Föreningens ordförande Hans Jivander inleder med att berätta om föreningens femtioåriga verksamhet som den finns dokumenterad i protokoll och dokument.
Lars-Gunnar Bråvander reflekterar över hur natur- och miljöfrågor har förändrats under 50 år.
Kommunekolog Camilla Andersson informerar om Östhammars kommuns målsättningar och strategi för naturskydd och miljövård och hur kommunen arbetar idag.

Vi avslutar förmiddagen med samtal och diskussion om föreningens fortsatta verksamhet och utmaningar i Östhammars kommun.

EFTERMIDDAG

Eftermiddagen från kl. 13.30 ägnar vi åt artkunskap om växter och djur. Barn och vuxna är välkomna att gå på artjakt i omgivningarna runt Gräsö Gård för att testa sina artkunskaper och ta vårt märke Naturfalken! Ta gärna med kameran!

Dagen avslutas kl. 15.30-16 med eftermiddagskaffe och nya goda idéer för fortsatt verksamhet i Östhammars Naturskyddsförening.

Anmäl dig senast 10 september att delta 22 september på Gräsö Gård. För anmälan kontakta Jacqueline Otabbong, 073 56 29 309 eller e-post: otabbong.j.d.62@gmail.com Ingen föranmälan behövs om du enbart deltar under eftermiddagen!

Föreningen bjuder på lunch och the/kaffe under dagen. Meddela om du har särskilda önskemål med anledning av till exempel allergi.


Styrelsen för Östhammars Naturskyddsförening

Anmälan stängd: Forsmark studiebesök fredag den 12 april

Max 30 deltagare, först till kvarn. Om fler än 15 personer anmäler sig hyr Naturskyddsföreningen Uppsala län en buss. Avgångstid kl. 11 från S:t Eriks torg Uppsala.  Den stannar i Österbybruk för upphämtning omkring 11.45. Färdtid Uppsala – Forsmark är c:a 1,5 timmar.

Övriga samåker om möjligt i bil till Forsmark enligt överenskommelser. Bussen är åter i Uppsala cirka 17.30

Program

13:00 Ankomst till Forsmark.

13:15 Incheckning på SFR. Legitimations- och säkerhetskontroll.

13:30 Guidad tur i SFR utställning. se faktarutan nedan.

14:45 Besök i fält. Om platsen Forsmarks natur, hur den undersökts och vilka aktuella undersökningar som pågår.

16:00 Återresa Uppsala.

Naturskyddsföreningarna i Östhammar och Uppsala län bjuder på resan och studiebesöket.

Kort om planerad utbyggnad av SFR

SKB har lämnat in ansökan för utbyggnad av SFR, slutförvaret för radioaktivt driftavfall. Avsikten med utbyggnaden är att få plats för radioaktivt rivningsavfall som måste tas omhand på ett långsiktigt säkert sätt då de svenska kärnkraftreaktorerna rivs. Naturskyddsföreningen Uppsala län har följt ansökningsprocessen och lämnat remissyttranden till mark- och miljödomstolen.  Huvudförhandling är planerad 23 september – 4 oktober 2019.

Yttranden om planerad utbyggnad av SFR: Nacka TR M 7062-14 Aktbil 126 (1) Naturskyddsföreningen Uppsala län | Nacka TR M 7062-14 Aktbil 128 (3) MKG + Naturskyddsföreningen


Anmälan stängd.

Kontaktperson: Hans Jivander, ordförande Naturskyddsföreningen Östhammar Epost jivander.h.uppsala@gmail.comeller telefon 070 459 1370

Information om anmälan från Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB: Vid besök på våra anläggningar ska alla besökare uppvisa giltig fotolegitimation. För att underlätta vid fordonskontrollen vid inträdet till området, var vänlig ta med en utskriven kopia av den inbjudan/program som ni erhållit från oss. Giltig fotolegitimation ska uppvisas vid begäran även här. OBS! Fotoförbud råder på hela området innanför fordonskontrollen! Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR, du kan läsa mer om vår dataskyddspolicy på https://www.skb.se

Kallelse till årsmöte 23 mars

Medlemmarna i Östhammars Naturskyddsförening kallas till KRETSSTÄMMA

Lördag 23 mars kl. 14
Equmeniakyrkan, Svarvaregatan 6, Östhammar

 • Dagordning enligt stadgarna. 
 • Lars-Gunnar Bråvander visar ett bildspel om kommunens närnatur.
 • Vi bjuder på kaffe.

För mer information och anmälan kontakta:
Hans Jivander, 070 45 91 370 eller
Ylva Lundh, 070 295 51 57,
senast tisdag 19 mars.

Välkommen!

Notera att föreningen fyller 50 år 2019. Söndag 22 september planerar vi ett arrangemang för att uppmärksamma jubileet. Vi återkommer med mer information.


Dagordning och verksamhetsberättelse för 2018

2019-02-23 Kallelse till kretsstämma 23 mars 2019 (utkast) 1 (pdf)

Verksamhetsberättelse 2018 (pdf)

Dagordning till kretsstämma 2019-03-23 2019-02-23 (pdf)

Inbjudan till informationskväll Slutförvaring av kärnavfall i Forsmark

Måndagen den 17 oktober kl 18.30, eko-fika m smörgås från kl 18
Plats: Equmeniakyrkan (f d Missionskyrkan), Svarvaregatan 6, Östhammar Karta


Program

Förhandlingar hos Mark- och miljödomstolen angående Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle planeras att ske våren 2017.

 • Hur ser Naturskyddsföreningen och MKG på ansökan? Vad kan komma att hända framöver?
 • Rapport från konferens i Shef eld, Storbritannien, juni 2016 om utveckling av metoden ”djupa borrhål” för slutförvaring av använt kärnbränsle
 • En ansökan om att få bygga till be ntligt slutförvar för kortlivat radioaktivt driftsavfall i Forsmark, SFR, med ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall prövas nu av Mark- och miljödomstolen och SSM. Vad händer i de prövningarna?

Johan Swahn, kanslichef på MKG informerar och svarar på frågor.

Information om MKG hittar du på www.mkg.se


Anmälan

Frivillig anmälan. Vill du ha ekologiskt fika med smörgås eller har frågor kontakta Åse Augustson, augustson_sigyn@hotmail.com senast söndag den 16 oktober.

affisch-till-den-17-oktober-2016-osthammar (Pdf för utskrift)

Informationskväll om slutförvaring 12 oktober i Östhammar

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, inbjuder till informationskväll

SLUTFÖRVARING I FORSMARK

Naturskyddsföreningen-MKG-Östhammar-2015.pdf (pdf)

Plats Östhammar, Storbrunn Biograf Klockstapelsgatan 2

Anmälan, Frivillig anmälan, men om du vill ha ekologiskt fika med smörgås vill vi ha anmälan till

Åse Augustson, augustson_sigyn@hotmail.com senast söndag den 11 oktober.

Frågor, Johan Swahn, kanslichef på MKG informerar och svarar på frågor.

MKG_Johan_Swahn_2014

 

Kallelse till länsstämma 2015

Välkommen till länsstämman den 19 april i Ekeby bygdegård.

Naturskyddsföreningen i Östhammar bjuder in.

Anmälan till marianne.Kahn@naturskyddsforeningen.se, senast den 12 april 2015

Program

08:45 Avfärd från Uppsala för dem som vill samåka

9:30- 10:00 Kaffe/te liten godbit/smörgås

10:00 Åse hälsar välkommen till Ekeby Bygdegård

10:15 Mötets öppnande. stämmoförhandlingar

Stina Lindblad från riksstyrelsen informerar om vad som är på gång

12-13 Ekologisk lunch från Johanna & Mat 13 Avfärd mot sjön Kärven i Faringe

13:30 Tomas Kjellsson Upplands Ornitologiska Förening guidar fåglar och berättar om restaureringprojektet av sjön Kärven.

14:30 Fika vid fågeltorn

15-16 Hemfärd . Observera att vi inte kommer att åka tillbaks till Ekeby

Handlingarna finns på Naturskyddsföreningen i Uppsala läns hemsida

Hej lekfulla naturälskare! Väntar du på våren? 

Dags att ta sig ut i naturen? snoken
Vill du samtidigt påverka framtiden på ett roligt och givande sätt?​ – häng med Natursnokarna! Det är vår barn- och familjeverksamhet där barn och deras vuxna upptäcker naturen tillsammans. Du är i gott sällskap, Natursnokarna finns över hela landet!
 
Det finns exempel på aktiviteter både högt och lågt, du bestämmer ambitionsnivån själv t.ex.  
 • Rädda en groda.
 • Följ ett rävspår.
 • Håva smådjur i sjön.
 • Tillverka fågelmat.
 • Bygg holkar.
 • Lek roliga lekar med naturtema.
 • Fixa barnvagns-promenader.
 • Anordna en barnaktivitet i samband med en befintlig ”vuxenaktivitet”. 
 • Anordna en studiedag åt en skola.
 • En familjedag.
 • Ett vildmarksspår.
 • En utflykt till en grotta eller något annat “häftigt”.
 
Låt oss starta fler Natursnoksgrupper i Södermanland, Uppsala län och Västmanland. Är det tillräckligt många som anmäler intresse (föräldrar, far- och morföräldrar, naturintresserade och/eller friluftsintresserade…) så kommer utbildningen ordnas lokalt, annars får en åka till utbildningen i Stockholm eller Linköping. Det brukar vara en helg.
 
Kom igång direkt!  
 1. Ta reda på mer http://www.naturskyddsforeningen.se/natursnokarna/bli-ledare
 2. Kontakta Debora Arlt debora.arlt@slu.sekontaktsnok för Natursnokarna i Mälardalen. 
Debora_Arlt
  
Tipsa gärna även andra som du tror är intresserade. 
Samma information finns på hemsidorna: 
 
Alla är ju inte medlemmar i Naturskyddsföreningen men alla kan bli…
 
Se filmen

Lyssna på Sveriges Radio Naturmorgon om Natursnoksgrupper?
 
Läs i Sveriges Natur eller på webben?