Brev till medlemmarna december 2019 – Ordföranden har ordet

Årets sista månad är här och då är tid att blicka framåt. Om 2019 var året då föreningen blickade bakåt och firade att 50 år gått sedan grundandet 1969 på Frösåkerskolan i Östhammar så ska 2020 bli året då föreningen blickar framåt. Med det här brevet vill jag berätta om vad som är på gång i föreningen. Jag vill nämna att i oktober 2019 hade Östhammars Naturskyddsförening 266 medlemmar och 484 familjemedlemmar.

Motion till Naturskyddsföreningens riksstämma 13-14 juni i Mora

Mitt förslag är att Östhammars Naturskyddsförening sänder en motion till Naturskyddsföreningens riksstämma 2020. Jag föreslår att Naturskyddsföreningen ska ställa sig bakom FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen och att Naturskyddsföreningen ska verka för att Sverige undertecknar konventionen. Förslaget till motion bifogas.
På styrelsemöte 17 december kommer motionstexten att tas upp. Jag har fått bra synpunkter under arbetet med texten av medarbetare inom organisationen Svenska läkare mot kärnvapen.
Före 17 december tar jag emot synpunkter på förslaget. E-post: jivander.h.uppsala@gmail.com eller ring: 070 45 91 370.   Motioner till riksstämman kan lämnas in senast 31 januari till riksorganisationen.

Januari 2020

Planering pågår för ett informationsmöte i Alunda om kärnavfallsfrågan. Johan Swahn från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) och en forskare från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) informerar. De berättar om granskningen och läget i tillståndsprövningen för slutförvaring av använt kärnbränsle. Särskilt kommer problemen att använda koppar som inkapslingsmaterial för det använda kärnbränslet att diskuteras.

I januari planerar vi också för ett kvällsmöte om klimatfrågan. Det kommer att hållas i Equmeniakyrkan, Östhammar. Lars Drake, tidigare ordförande i Naturskyddsföreningens länsförbund och adjungerad professor i nationalekonomi – särskilt miljö- och naturresursekonomi håller föredraget som handlar om miljö, klimat; hot och möjligheter.

Mars 2020

Kretsstämman kommer att hållas i Österbybruk en lördag i mars. Före stämman berättar Freddie Eriksson om verksamheten i Vattenrådet Fyris östra källor. Medlemmar i Östhammars Naturskyddsförening har enligt stadgan möjlighet att senast en månad före stämman skicka motion för behandling på årsmötet. Motion kan sändas till jivander.h.uppsala@gmail.com eller via brev till Hans Jivander, Ferlinsgatan 51, 754 28 Uppsala. Dagordning för kretsstämman är bestämd av föreningens stadga.

Kretsstämman väljer ledamöter till Östhammars Naturskyddsförenings styrelse

Enligt stadgan ska föreningsstyrelsen bestå av minst 5 ledamöter. Om du skulle tycka om att vara med och utveckla föreningen, t. ex. Handla miljövänligt, biologisk mångfald ”Naturfalken”, exkursioner, Natursnokarna, så vill vi att du tar kontakt, gärna med mig som ordförande.  En uppgift som är av betydelse är valberedningen. Föreningen vill komma i kontakt med några personer som kan fungera som valberedning.

Jag ser helst att föreningen har en ordförande som är bosatt i Östhammars kommun. Därför är jag beredd att lämna över uppdraget som ordförande i kretsen till intresserad medlem i föreningen. Du själv är kanske intresserad eller har förslag på en person som du vill nominera?  Kontakta då Hans Jivander eller föreningens kassör och tidigare ordförande Ylva Lundh, 070 295 51 57, för mer information.

Jag påminner om kretsen syfte så som det skrivs i kretsstadgan:

Naturskyddsföreningen ska:

·         verka för att hos människor väcka och under­hålla känslan för naturen och dess värden,

·         verka för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens förutsätt­ningar,

·         väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård samt verka för skydd och vård av värdefull natur, bland annat genom markförvärv eller på annat sätt,

Naturskyddsföreningen ska i hela sin verksam­het, inklusive vid tillsättning av valberedningar och styrelser, eftersträva jämn könsfördelning samt beakta mångfalds- och åldersperspektiv.

Vänliga hälsningar

Hans Jivander

Hamnbodar i Öregrund, Astrid Forselius Johnsson

Hamnbodar i Öregrund, Astrid Forselius Johnsson

2019-12-01 Brev till medlemmarna

2019-11-11 Förslag till Motion till Riksstämman 2020